Zakończenie realizacji projektu "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line"

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu 31.12.2013r. zakończono realizację projektu pn.: "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacjia on-line" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby lub instytucje zainteresowane uzyskaniem dostępu do aplikacji WOPZ proszone są o wypełnienie umieszczonego na stronie projektu Elektronicznego Formularza zgłoszenia dostepu do WOPZ.

Zaproszenie na Konferencję upowszechniającą Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych WOPZ

PHU APUS Robert Meller zaprasza na konferencję ogólnopolską promującą wypracowany produkt finalny WOPZ.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013r.
w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Częstochowie,
ul. Wały Dwernickiego 117/121,
sala nr 3, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Program konferencji:

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników;

10:30 – 10:45 Przywitanie uczestników konferencji, wstęp oraz poinformowanie o celu konferencji;

10:45 – 11:00 Przedstawienie realizacji projektu „@ doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on - line”;

11:00 – 11:45 Zastosowanie narzędzia, Historia tworzenia narzędzia – opis etapów konstrukcji metody, opis metody od strony psychometrycznej (parametry);

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa;

12:00 – 13:00 Prezentacja narzędzia WOPZ w wersji on-line ;

13:00 – 13:15 Najważniejsze wnioski i korzyści płynące z zastosowania narzędzia WOPZ;

13:15 – 13:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji;

13:30 – 14:00 Lunch.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu wzięcia udziału w konferencji, prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej faksem (tel. 34/361-56-15) lub mailem do 13 grudnia 2013r. Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone drogą mailową, z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który zostanie przesłane potwierdzenie.

Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony http://www.apus.edu.pl/news/id/92/cat_id/3

Prace serwerowe

Informujemy, że w wyniku prowadzonych prac administracyjno-serwerowych

mogą wystąpić problemy z generowaniem raportów PDF w narzędziu WOPZ.

Zapewniamy, że podejmujemy starania, aby problemy z generowaniem raportów były jak najkrótsze.

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

Artykuł Dr Anny Paszkowskiej-Rogacz

WOPZ.png

Zwiększanie efektywności wspierania wyborów zawodowych związane jest z właściwą diagnozą preferencji i zainteresowań zawodowych jako czynników mających istotny wpływ na wybór właściwego zawodu i na satysfakcję pracownika wynikającą z dopasowania własnych potrzeb do wymagań środowiska pracy.

Założenie to stało się główną przesłanką dla twórców kwestionariusza - Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) do stworzenia dwu częściowego narzędzia, które badałoby kompleksowo preferencje zawodowe, możliwego do wykorzystania zarówno w badaniach indywidualnych jak i grupowych, stanowiącego integralny element diagnozy doradczej. Kwestionariusz powstał w latach 2011-2013 w ramach projektu innowacyjnego testującego, współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia” (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.4 Projekty innowacyjne). Realizatorem projektu była firma APUS z Częstochowy.

Badania rynku pracy oraz pilotażowe rozmowy indywidualne z doradcami zawodowymi wskazały na to, że istnieje ciągła potrzeba tworzenia nowych technik, stanowiących istotną pomoc diagnostyczną dla doradców i psychologów pracujących z osobami dorosłymi. Doradcy zawodowi stwierdzili też, że testy Johna L. Hollanda wycofane z instytucji publicznych z powodu wysokich kosztów licencyjnych, były najbardziej trafnymi i rzetelnymi technikami wśród dotychczas stosowanych. Twórcy WOPZ – Anna Paszkowska-Rogacz (kierownik naukowy) oraz Izabela Goleniowska, Adam Grosjer, Mateusz Hauk i Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, zdecydowali więc w części pierwszej - ilościowej testu o powrocie do teorii Hollanda jako do najlepiej zweryfikowanej spośród wielu koncepcji wyboru zawodowego przez ponad 50 lat jej stosowania w kilkudziesięciu krajach. W definiowaniu preferencji zawodowych zastosowano podejście dyspozycyjne traktujące je jako tendencje jednostki do preferowania aktywności związanej z określonego rodzaju obiektami czy klasami obiektów (Strong, 1943; Campell, 1971; Gurycka 1978, Matczak 1991; Schiefele, Krapp i Winteler, 1992). W fazie przygotowania i analizy psychometrycznej narzędzia WOPZ wzięło udział 1900 badanych. Badania pozwoliły wyodrębnić podwymiary opisujące preferencje zawodowe, które zostały zdefiniowane następująco:

 • Preferencje realistyczne odnoszą się do pracy wykonywanej przy pomocy narzędzi, maszyn, urządzeń technicznych, naprawiania i/lub wytwarzania przedmiotów z różnych materiałów, wykorzystywania w pracy opracowanych i sprawdzonych technologii oraz wykazywania zainteresowań w zakresie zasad działania i budowy urządzeń;
 • Preferencje badawcze wiążą się z upodobaniem do zgłębiania problemów, eksperymentowania w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań, inicjowaniem i wymyślaniem nowych, różnorodnych rozwiązań, zainteresowaniem przedmiotami "ścisłymi" oraz łatwym przystosowaniem się do zmiennych warunków działania i przyjmowaniem wyzwań stawianych przez nowe, niespodziewane sytuacje;
 • Preferencje artystyczne charakterystyczne dla osób obdarzonych wyobraźnią, ekspresyjnych, emocjonalnych, intuicyjnych, impulsywnych, oryginalnych i niepraktycznych, przejawiających kompetencje artystyczne np. literackie, muzyczne, plastyczne oraz często posługujących się materiałem filmowym, słownym i ludzkim po to, aby stworzyć działa sztuki lub inne produkty;
 • Preferencje społeczne związane są z chęcią kontaktowania się z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych jak i podczas udzielania im pomocy, opiekowania się innymi, pomagania w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów, pracowania i współpracowania z innymi;
 • Preferencje przedsiębiorcze oznaczają tendencję do posiadania kontroli nad rzeczami i ludźmi, bycia odpowiedzialnym za zadania, które wymagają planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych, dawania wskazówek instrukcji, organizowania własnej działalności często związane z postrzeganiem siebie jako osoby niezależnej i o dużej samokontroli;
 • Preferencje konwencjonalne charakteryzują osoby lubiące działać rutynowo, według jasnych zasad i sprawdzonych metod a także takie, które preferują pracę po kierunkiem i kontrolą innych, według otrzymanych wskazówek. Osoby te pracują nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończą,.

Część druga – jakościowa kwestionariusza, stanowiąca kanwę rozmowy doradczej jest związana koncepcjami wartości Katza i van Maanena (1977), Hackmana i Oldhama (1980), Supera (1984) oraz Rossa, Schwartza i Surkisa (1999). Podkreślają one znaczenie możliwości realizacji wyznawanych wartości w miejscu zatrudnienia dla zwiększenia zadowolenia z pracy oraz obejmowania wyższej pozycji zawodowej w stosunku do osób, których praca zawiera elementy niezgodne z wyznawanymi wartościami. Założenie to stało się dla autorów testu punktem wyjścia do stworzenia listy 13 właściwości pracy, takich jak: (1) poczucie bycia szanowanym, (2) dobre relacje ze współpracownikami, (3) dobre stosunki z przełożonymi, (4) szanse rozwoju zawodowego, (5) komfortowe warunki pracy, (6) duża aktywność w pracy, (7) samodzielność w ustalaniu sposobu realizacji zadań, (8) indywidualne ustalanie godzin roboczych, (9) poczucie, że własna praca ma sens, (10) wykorzystanie w pracy własnych umiejętności, (11) widoczne efekty własnego działania, (12) możliwość korzystania z pomocy współpracowników, (13) jasno określone zadania/jasno sformułowane cele. Badany ma za zadanie ocenić każdą z cech pracy na pięciostopniowej skali gdzie 1 - oznacza bardzo niepożądaną właściwość pracy, a  5 oznacza bardzo ważną właściwość pracy.

Elektroniczna wersja kwestionariusza została umieszczona na platformie internetowej https://wopz.apus.edu.pl. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie przez badanego komputerowej autodiagnozy preferencji. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania kwestionariusza klient i doradca otrzymują raport informujący o uzyskanych przez klienta wynikach w zakresie poszczególnych skal. Raport ten służy klientowi i doradcy zawodowemu w ukierunkowaniu dalszej pracy doradczej i planowaniu przyszłości zawodowej klienta. WOPZ umożliwia zarówno określenie profilu preferencji zawodowych osoby badanej, jego zróżnicowania (skrystalizowania) oraz intensywności preferencji zawodowych i na tej podstawie pozwala wyeksponować mocne strony badanego, co może dla niego stanowić punkt wyjścia konstrukcji Indywidualnego Planu Działania.

W podręczniku testowym, stanowiącym integralną cześć narzędzia zaprezentowano etapy powstawania kwestionariusza i rezultaty prac empirycznych, które miały na celu wykazanie rzetelności oraz trafności narzędzia, potwierdzając w analizie konfirmacyjnej jego sześcioczynnikową naturę, jak również stabilną i adekwatną strukturę wewnętrzną. Cześć praktyczna podręcznika zawiera opis procedury badania, obliczania i interpretacji wyników.

WOPZ uzyskał wysoką ocenę użytkowników, ponieważ nie tylko umożliwia rzetelną autodiagnozę preferencji klientów, ale daje możliwość gromadzenia danych, które mogą być podstawą do analizy pracy indywidualnych doradców oraz całych instytucji.

--------------------------------------

Zapraszamy do kontaktu z biurem Firmy APUS w celu uzyskania dostępu do innowacyjnego narzędzia:

APUS - www.apus.biz.pl
ul. Jasnogórska 15 lokal 11
42-200 Częstochowa

biuro@apus.biz.pl
34-361-56-15

Zaproszenie na seminarium dla decydentów w ramach projektu "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania w terminiach od 20 listopada 2013 do 25 listopada 2013r obywać się będą bezpłatne seminaria dla decydentów. Seminaria odbywać się będą w:

20 listopada 2013r. w godz. od 10:00 do 14:00 - Qubus Hotel Kielce, ul. Składowa 2 - Sala B;

22 listopada 2013r. w godz. od 10:00 do 14:00 - MINISTUDIO, ul. Kościuszki 27, Bydgoszcz - sala Ministudio;

25 listopada 2013r. w godz. od 10:00 do 14:00 - Centrum Szkoleniowe bit, ul. Reymonta 29, Opole - Sala D;

25 listopada 2013r. w godz. od 10:00 do 14:00 - Sala29, ul. Świety Marcin 29/8, Poznań - sala mała ŚWIĘTY MARCIN.

Podczas seminarium zostanie zaprezentowany WOPZ, jego elementy składowe oraz omówione zostaną uwarunkowania umożliwiające jego wdrożenie w instytucjach rynku pracy. Ponadto zostanie przeprowadzona skrócona wersja szkolenia z obsługi WOPZ, co może być bardzo ważne dla tych z Państwa, którzy nie brali udziału w szkoleniu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o potwierdzenie swojego udziału pod numerem telefonu 34/ 361 56 15 lub e-mailowo na adres piotr.rozycki@apus.biz.pl.

WOPZ na stronie internetowej EDUKATOR ZAWODOWY KOWEZIU

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań upowszechniających i włączających opracowany produkt finalny WOPZ, nawiązaliśmy kontakt z redakcją „EDUKATORA ZAWODOWEGO” KOWEZIU.

Informacje o naszym projekcie oraz stworzonym produkcie finalnym WOPZ zostały zamieszczone na stronie EDUKATORA ZAWODOWEGO pod adresem http://edukator.koweziu.edu.pl/ w aktualnościach.

Jest to portal internetowy dla nauczycieli, uczniów i studentów, konsultantów, doradców zawodowych, edukatorów kształcenia zawodowego i ustawicznego, pedagogów i psychologów oraz wszystkich żywo zainteresowanych tematyką związaną ze szkolnictwem zawodowym, kształceniem ustawicznym oraz doradztwem zawodowym.

Jest to niewątpliwie jeden z lepszych kanałów upowszechnienia i włączania narzędzia WOPZ stworzonego w trakcie realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4..

Wortal internetowy EDUKATOR ZAWODOWY KOWEZIU jest miejscem codziennie odwiedzanym przez nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów i psychologów, którzy wymieniają się na bieżąco wiedzą z zakresu doradztwa zawodowego.

WOPZ w Biuletynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Rynek Pracy” 3/2013

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  „Rynek Pracy” (numer 3/2013) ukazał się obszerny artykuł o produkcie finalnym WOPZ, który powstał w trakcie realizacji naszego projektu innowacyjnego testującego „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”.

Zamieszczony artykuł jest wynikiem intensywnie prowadzonych działań upowszechniających powstały produkt finalny WOPZ.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który jest do pobrania pod następującym adresem: http://www.rynekpracy.3.2013.epublish24.com/#/2/

Kolejne szkolenia z obsługi WOPZ

Tym razem prezentujemy zdjęcia ze szkolenia z obsługi WOPZ, które odbyło się w Warszawie w dniach 9-10 września 2013 r. Szkolenie prowadziła Pani dr Anna Paszkowska-Rogacz (Koordynator Naukowy Projektu), która kierowała pracami Zespołu Metodycznego odpowiedzialnego za opracowanie narzędzia WOPZ.

Przypominamy, że Pani dr Anna Paszkowska-Rogacz jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Psychologii Społecznej, Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, wielokrotnie koordynowała realizację projektów Leonardo da Vinci oraz Grundvig, poświęconych doradztwu zawodowemu. Jest jedną z bardziej doświadczonych specjalistek tej dziedziny w Polsce, nie wątpliwym autorytetem wśród środowiska naukowego z obszaru poradnictwa zawodowego.

Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ - Warszawa, Galeria na Kole

IMG_9303n.jpg

IMG_9293n.jpg

IMG_9294n.jpg

Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ - Łódź, Golden Floor Park

DSC_2549n.jpg

DSC_2552n.jpg

DSC_2554n.jpg

Ruszyły szkolenia z obsługi WOPZ

We wrześniu rozpoczęły się szkolenia dla specjalistów rynku pracy z całej Polski z zakresu obsługi WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych). Szkolenie prowadził Pan Mateusz Hauk, Członek Zespołu Metodycznego, odpowiedzialnego za opracowanie narzędzia WOPZ.

Pierwsze szkolenie odbyło się w Katowicach w dniach 5-6 września 2013 r. Poniżej prezentujemy zdjęcia ze szkolenia.

IMG_9272n.jpg

 

IMG_9270n.jpg

 

IMG_9282n.jpg

Działania upowszechniające oraz mainstreamingowe w ramach projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania w związku z realizacją projektu „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” rozpoczęliśmy szereg działań upowszechniających oraz mainstreamingowych.

Celem działań upowszechniających jest przekazanie merytorycznych informacji na temat WOPZ oraz produktów pomocniczych wypracowanych w trakcie realizacji projektu.

Celem działań mainstreamingowych działań włączających będzie wprowadzenie wykorzystania aplikacji WOPZ w główny nurt polityki zatrudnienia oraz szerokie zastosowanie go w praktyce instytucji rynku pracy w skali kraju.

Zakończenie rekrutacji do projektu

Informujemy, że rekrutacja do projektu "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line" została zakończona.

Osoby, które zgłosiły się do projektu i zostaną zakwalifikowane na szkolenia dwudniowe zostaną powiadomione pisemnie

o wynikach rekrutacji oraz terminach i miejscu szkoleń.

Terminy i miejsca szkoleń zostaną podane wkrótce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy złożyli swoje dokumenty rekrutacyjne.

WOPZ na kongresie psychologicznym w Sztokholmie

Uprzejmie informujemy, że podczas Kongresu psychologicznego „The 13th European Congress Of Psychology Stockholm, Sweden 9-12 July 2013”, który odbywał się w Sztokholmie na sesji posterowej „Learning at work” 12 lipca 2013 Pani Joanna Paszkowska-Rogacz zaprezentowała zwalidowany produkt finalny WOPZ.

Link do strony konferencyjnej: http://www.ecp2013.se/

 

PLAKATn.jpg

 

DSC_0838n.jpg

REKRUTACJA - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy Specjalistów rynku pracy zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego z terenu całej Polski, w szczególności doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego, doradców personalnych.

Osoby, które zgłoszą się do projektu, wezmą udział w szkoleniach dot. produktu finalnego WOPZ, celem nabycia pełnych umiejętności obsługi narzędzia. Podczas szkoleń udostępniane będą produkty pomocnicze oraz materiały związane z funkcjonowaniem produktu finalnego on-line oraz wdrożeniem innowacji.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, które zostały zamieszczone w zakładce Zgłoś się do projektu/doradcy zawodowi i przesłanie je do Biura Projektu w terminie do 31 lipca 2013 r.

Szczegółowych informacji nt. rekrutacji udziela Pan Piotr Różycki, Specjalista ds. administracyjnych projektu,

tel./fax 034 361 56 15, e-mail: piotr.rozycki@apus.biz.pl

Produkt finalny WOPZ zwalidowany przez Regionalną Sieć Tematyczną

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 czerwca 2013 r. Regionalna Sieć Tematyczna Woj. Śląskiego dokonała pozytywnej walidacji produktu finalnego WOPZ.

W związku z tym Zespół Zarządzający Projektem przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu, tj. działań upowszechniających i włączających, które będą prowadzone na terenie całej Polski.

Celem działań upowszechniających będzie przekazanie merytorycznych informacji na temat WOPZ oraz produktów pomocniczych wypracowanych w trakcie realizacji projektu.

Grupy do jakich skierowane będą działania upowszechniające to: instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa personalnego, OHP, PUP oraz WUP na terenie całego kraju.

Celem działań włączających będzie wprowadzenie wykorzystania aplikacji WOPZ w główny nurt polityki zatrudnienia oraz szerokie zastosowanie go w praktyce instytucji rynku pracy w skali kraju.

Włączanie do głównego nurtu polityki odbędzie się poprzez działania skierowane do: przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli podmiotów publicznych na poziomie regionalnym i krajowym, mających realny wpływ na kształtowanie wparcia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w celu ich powrotu na rynek pracy.

W ramach działań upowszechniających i włączających Zespół Zarządzający Projektem będzie realizował szereg działań, m.in.:

 1. organizacja konferencji ogólnopolskiej (dla 60 osób),
 2. organizacja i przeprowadzenie 4 seminariów dla decydentów (dla 48 osób),
 3. organizacja i przeprowadzenie 4 spotkań dla emisariuszy produktu finalnego (łącznie 80 osób);
 4. organizacja i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla specjalistów rynku pracy, którzy chcą poznać i stosować narzędzie WOPZ w swojej pracy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ww. spotkaniach.

Informacje i zaproszenia na ww. spotkania będą się sukcesywnie ukazywać na niniejszej stronie internetowej, do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy.

Opis produktu finalnego

Zapraszany do zapoznania się z opisem produktu finalnego o nazwie Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) aplikacja on-line oraz Instrukcja stosowania produktu finalnego.

Prezentowany  produkt finalny jest zgodny z opisem zawartym w Strategii Wdrożenia Projektu Innowacyjnego Testującego w zakresie celu ogólnego, celów szczegółowych, wskaźników, grupy docelowej. Ponadto test w aplikacji (WOPZ) oraz publikacja zostały opracowane zgodnie z zasadami psychometrycznymi.

Przedłożona ostateczna wersja produktu finalnego jest kwintesencją doświadczeń pozyskanych w okresie testowania, sugestii użytkowników i odbiorców oraz opinii autorytetów rynku pracy.

Opis produktu finalnego WOPZ w pdf POBIERZ

Instrukcja stosowania produktu finalnego WOPZ w pdf POBIERZ

Kolejne targi pracy wraz z Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych

Już w dniu 23.05.2013, odbędą się kolejne targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości, na których będziemy mieli okazję zaprezentować produkt finalny WOPZ. Organizatorem wydarzenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - firma APUS jest oficjalnym partnerem targów. Zapraszamy!

Targi Pracy 2013-plakat.jpg

WOPZ na T@rgach Pr@cy!

Z przyjemnością informujemy, iż będąc uczestnikami T@rgów Pr@cy w Kłobucku, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
w dniu 24.04.2013 r., zauważyliśmy, iż był na nich stosowany produkt finalny WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych)!
To wydarzenie jeszcze bardziej przekonało nas o słuszności podjęcia decyzji, co do realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line” !! W związku z powyższym dziękujemy wszystkim doradcom zawodowym, który w swojej codziennej pracy stosują WOPZ.

w2.jpg

T@rgi Pr@cy w Kłobucku

Podczas Targów Pracy w Kłobucku, organizowanych w dniu 24.04.2013 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, prezentowaliśmy i upowszechnialiśmy narzędzie WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych).

Narzędzie spotkało się  z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych poszukujących na targach nie tylko pracy, ale i wsparcia w procesie jej poszukiwania, a także ze strony przedstawicieli instytucji rynku pracy zainteresowanych stosowaniem narzędzia w przyszłości.

Kolportaż Publikacji nt. stosowania WOPZ w praktyce

Uprzejmie informujemy, że od Kwietnia 2013 roku rozpoczniemy rozprowadzanie wydrukowanej wersji Publikacji nt. stosowania WOPZ w praktyce. Publikacja zostanie rozesłana do wszystkich Instytucji, które zgłosiły się do udziału w projekcie oraz doradców zawodowych.

Wersję elektroniczną Publikacji nt. stosowania WOPZ w praktyce w formacie PDF można pobrać bezpośrednio ze strony pobierz TUTAJ !!!

Raport z ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji WOPZ

Zapraszamy do zapoznania się Raportem z ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji produktu finalnego WOPZ (Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych).

Raport został opracowany przez firmę Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica
z Warszawy, na podstawie przeprowadzonej w listopadzie i grudniu 2012 roku ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego obejmującej następujące etapy:

-        przeprowadzenie z użytkownikami (doradcami zawodowymi) badania ankietowego wspomaganego pytaniami otwartymi techniką CATI (telefonicznie) lub CAWI
(za pomocą kwestionariusza internetowego), przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę,

-        przeprowadzenie z odbiorcami (osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo) badania ankietowego wspomaganego pytaniami otwartymi techniką CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) lub bezpośredniego wywiadu
z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI), przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę,

-        przeprowadzenie z członkami Zespołu Metodycznego oraz członkami Zespołu Zarządzającego badania realizowanego metodą jakościową FGI (wywiad grupowy zogniskowany), tj. dyskusji prowadzonej przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przewodnika do dyskusji, który wcześniej zostaje przedstawiony,

-        przeprowadzenie z użytkownikami (doradcami zawodowymi) badania realizowanego metodą jakościową telefoniczną TDI (indywidualny wywiad telefoniczny),
na podstawie kwestionariusza wywiadu, przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę,

-        przeprowadzenie z otoczeniem odbiorców (najbliższą rodziną) badania ankietowego wspomaganego pytaniami otwartymi techniką CATI, przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę.

Celem ewaluacji zewnętrznej było udzielenie odpowiedzi na pytania, czy proponowane rozwiązanie okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod dotychczas stosowanych
(czy jest bardziej skuteczne, tańsze lub przynajmniej efektywniejsze).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się przygotowanym Raportem (w formacie PDF).

Kolejne etapy realizacji projektu i tworzenia WOPZ

Uprzejmie informujemy, że na koniec lutego 2013 r. będzie gotowy produkt finalny WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych).

Ponadto, Zespół Metodyczny zakończył już prace nad wszystkimi produktami pomocniczymi. I tak powstały:

 1. „Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ” (w formacie PDF),
 2. „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – instrukcja dla doradcy”,
 3. „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – instrukcja dla badanego”,
 4. „Program szkolenia dla użytkowników aplikacji WOPZ” dla trenerów zawierający wiedzę nt. WOPZ oraz scenariusz prowadzenia rozmowy doradczej,
 5. „Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce” (w wersji drukowanej i na płycie CD).

 

Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ jest już dostępny do pobrania w formacie PDF. Zawiera on m.in.: wskazówki jak sporządzać diagnozę preferencji zawodowych z użyciem aplikacji oraz skróconą procedurę przeprowadzania badania testowego.

 

Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce, została zlecona do druku i w najbliższym czasie wszyscy chętni będą ją mogli otrzymać. Publikacja zawiera wiedzę dotyczącą WOPZ tj.: założenia teoretyczne, konstrukcja kwestionariusza, podstawowa charakterystyka psychometryczna, normalizacja, interpretacja wyników, wykorzystanie WOPZ w pracy z osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo itp.

 

Pozostałe produktu pomocnicze będą się sukcesywnie ukazywać na niniejszej stronie internetowej, do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy.

Program i scenariusz szkoleń dla użytkowników aplikacji WOPZ

Zapraszamy do zapoznania się z Programem i scenariuszem szkoleń dla użytkowników aplikacji WOPZ.

Celem szkolenia będzie podniesienie skuteczności zawodowej doradców zawodowych prowadzących wstępną diagnozę preferencji zawodowych za pomocą WOPZ. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:
 Scharakteryzować koncepcję osobowości zawodowej Hollanda
 Scharakteryzować koncepcję cech pracy
 Przeprowadzić samodzielne badanie osobowości zawodowej klienta z zastosowaniem aplikacji WOPZ
 Zinterpretować jakościowo i ilościowo wyniki diagnozy metody diagnozy osobowości zawodowej

Program, scenariusz oraz prezentacje do pobrania TUTAJ

Podręcznik dla użytkowników aplikacji WOPZ

Zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem dla użytkowników aplikacji WOPZ - wskazówki jak sporządzać diagnozę preferencji zawodowych z użyciem programu WOPZ, przygotowanym przez Zespół Zarządzający Projektem.

W podręczniku dla użytkowników aplikacji WOPZ znajdują się m.in.: opis przeznaczenia WOPZ, procedura przeprowadzania badania,a także obpiczenia wyników i interpretacje oraz wykorzystanie wyników badania kwestionariuszem WOPZ w pracy doradczej.

Podręcznik dla użytkowników aplikacji WOPZ znajduje się w zakładce publikacje lub klikając w ikonkę więcej.

WOPZ w Tygodniku Regionalnym 7 dni

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze Tygodnika Regionalnego 7 dni (numer 3-4/2013) ukazał się artykuł o tworzonym w ramach naszego projektu innowacyjnego testującego "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4., produkcie finalnym WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych).

Zamieszczony artykuł jest wynikiem intensywnie prowadzonych działań upowszechniających realizację projektu. Tym razem działania upowszechniające miały na celu rozpowszechnienie informacji o tworzonym produkcie finalnym WOPZ wśród lokalnej społeczności na terenie powiatów woj. śląskiego: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz lublinieckiego, a także na terenie powiatów wieluńskiego i pajęczańskiego, tj. na obszarze, na którym rozpowszechniany jest Tygodnik Regionalny 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który jest również dostępny w internetowym wydaniu Tygodnika Regionalnego 7 dni pod adresem http://www.7dni.com.pl/web_files/7dni-ostatni-numer.pdf.

WOPZ na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań upowszechniających realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4., nawiązaliśmy kontakt z Panem Łukaszem Tofilskim, pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, administratorem, serwisu www.efs.slaskie.pl.

Informacje o naszym projekcie oraz tworzonym produkcie finalnym WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego, w portalu Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim pod adresem http://efs-promocja.slaskie.pl/pl/artykul/dobre_praktyki/1354870767/0/0 , w Bazie Dobrych Praktyk.

Jest to niewątpliwie jeden z lepszych kanałów upowszechnienia realizowanego przez nas projektu, gdyż stronę internetową Instytucji Pośredniczącej Woj. Śląskiego codziennie odwiedza bardzo duża  przedstawicieli instytucji aplikujących o dotacje w ramach PO KL lub realizujących projekty współfinansowane z EFS, przez co o realizowanym przez nas projekcie może dowiedzieć się szerokie grono instytucji z woj. śląskiego i nie tylko.

WOPZ w Biuletynie Krajowej Instytucji Wspomagającej „Innowacje bez granic” 4/2012

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze Biuletynu Krajowej Instytucji Wspomagającej „Innowacje bez granic” (numer 4/2012) ukazał się obszerny artykuł o tworzonym w ramach naszego projektu innowacyjnego testującego „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, produkcie finalnym WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych).

Zamieszczony artykuł jest wynikiem intensywnie prowadzonych działań upowszechniających realizację projektu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który jest do pobrania poniżej.

Innowacje bez granic 4/2012

Opracowanie ostatecznej wersji WOPZ

Uprzejmie informujemy, że od grudnia 2012 roku do lutego 2013 roku trwa etap opracowania ostatecznej wersji Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ).

W listopadzie 2012 roku zakończyliśmy testowanie wstępnej wersji WOPZ, tym samym zakończyliśmy zbieranie opinii użytkowników i odbiorców dot. narzędzia.

Na tej podstawie, w grudniu 2012 roku, Zespół Zarządzający Projektem oraz Zespół Metodyczny zatwierdził ostateczną listę zmian do WOPZ, a następnie przekazał ją do firmy informatycznej w celu wprowadzenia ich do narzędzia.

Od grudnia 2012 roku do końca lutego 2013 roku firma informatyczna, w ścisłej współpracy z Koordynatorem Naukowym Projektu Panią dr Anną Paszkowską-Rogacz, będzie pracować nad opracowaniem ostatecznej wersji produktu finalnego WOPZ.

Planujemy, że ostateczna wersja produktu finalnego (gotowy WOPZ) będzie dostępna na koniec lutego 2013 roku.

Raport z testowania wstępnej wersji produktu finalnego WOPZ

Zapraszamy do zapoznania się Raportem z testowania wstępnej wersji produktu finalnego WOPZ, przygotowanym przez Zespół Zarządzający Projektem.

W raporcie znajdą Państwo m.in.: opis procesu testowania wstępnej wersji WOPZ, a także opinie, uwagi oraz rekomendacje doradców zawodowych, co do ostatecznej wersji narzędzia.

Raport z testowania wstępnej wersji produktu finalnego WOPZ znajduje się w zakładce publikacje lub klikając w ikonkę więcej.

Ewaluacja zewnętrzna wstępnej wersji WOPZ

W listopadzie br. rozpoczął się proces ewaluacji zewnętrznej na potrzeby zbadania efektów testowania produktu finalnego WOPZ.

Celem ewaluacji zewnętrznej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy proponowane rozwiązanie okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod dotychczas stosowanych (czy jest bardziej skuteczne, tańsze lub przynajmniej efektywniejsze).

Do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej została wybrana firma SDE Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica, z Warszawy.

Zakończenie testowania wstępnej wersji WOPZ

Zespół Zarządzający Projektem serdecznie dziękuje instytucjom rynku pracy z województwa śląskiego za włączenie się w proces współtworzenia innowacyjnego narzędzia WOPZ (Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych – elektronicznego programu doradczego).

Spotkania podsumowujące testowanie wstępnej wersji WOPZ

Zapraszamy Specjalistów z województwa śląskiego, zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego, tj. doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i rozwoju zasobów ludzkich oraz doradców personalnych, na spotkania podsumowujące etap testowania wstępnej wersji produktu finalnego – WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych).

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 1. GRUPA B-B: 8.11.2012 r., w godz. 8.00-16.00, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, ul. Kosynierów 20, 43-300 Bielsko-Biała, trener Pan Adam Grosjer;
 2. GRUPA K1: 6.11.2012 r., w godz. 8.00-16.00, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, trener Pan Mateusz Hauk;
 3. GRUPA K2: 7.11.2012 r., w godz. 8.00-16.00, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice; trener Pan Adam Grosjer;
 4. GRUPA C1: 13.11.2012 r., w godz. 9.00-16.00, budynek Jantar (sala szkoleniowa na parterze), ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, trener Pani dr Anna Paszkowska-Rogacz;
 5. GRUPA C2: 12.11.2012 r., w godz. 8.00-16.00, budynek Jantar (sala szkoleniowa na parterze), ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, trener Pani Izabela Midor;
 6. GRUPA C3: 14.11.2012 r., w godz. 8.00-16.00, budynek Jantar (sala szkoleniowa na parterze), ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, trener Pan Tomasz Jarmakowski.

W trakcie spotkań zostanie omówiona praca z narzędziem WOPZ, analiza jego przydatności i funkcjonalności oraz zostaną zaprezentowane wybrane diagnozy sporządzane przez Użytkowników w trakcie procesu testowania z użyciem narzędzia WOPZ. Ponadto na spotkaniu zostaną zebrane ostateczne opinie i uwagi Użytkowników odnośnie tworzonego produktu finalnego.

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu oraz prezentacji swoich diagnoz.

Informacja merytoryczna o projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Publikacje została zamieszczona aktualna Informacja merytoryczna o projekcie oraz zaktualizowany Tekst dot. produktu finalnego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ww. materiałami.

Zakończenie warsztatów w ramach testowania WOPZ

Zakończyły się warsztaty dla specjalistów z województwa śląskiego, zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego tj. doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i rozwoju zasobów ludzkich oraz doradców personalnych, zaplanowane w ramach testowania wstępnej wersji produktu finalnego.

Podczas warsztatów uczestnicy z zaangażowaniem realizowali założenia tematyczne. Jednocześnie brali czynny udział w dyskusji, dopytując o istotne dla nich kwestie z zakresu doradztwa zawodowego. W trakcie zajęć dużą wagę przykładano do prezentacji możliwości i funkcjonalności narzędzia WOPZ (w tym porównanie go z innymi dostępnymi na rynku narzędziami), a także na optymalne wykorzystanie narzędzia WOPZ w całym procesie doradczym.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie w proces testowania wstępnej wersji WOPZ.

25.X.2012 r. Konferencji „Europa Innowacji” w Warszawie

Szanowni Państwo,

Na zaproszenie Krajowej Instytucji Wspomagającej, Zespół Zarządzający Projektem pn. „@doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja on-line”, uczestniczył w konferencji – targach „Europa Innowacji” w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie. W trakcie konferencji wybrani realizatorzy projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej zaprezentowali swoje pomysły i dokonania na indywidualnych stoiskach wystawienniczych.

Konferencja stanowiła praktyczne forum wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz osobami zaangażowanymi w realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z walidacją produktów finalnych projektów innowacyjnych oraz ich skutecznym włączaniem do głównego nurtu polityki i praktyki.

Udział w Konferencji umożliwił Zespołowi Zarządzającemu Projektem nawiązanie cennych kontaktów z różnymi instytucjami realizującymi projekty innowacyjne w całej Polsce.

11.10.2012 - WOPZ na IX Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Częstochowie

Podczas IX Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji organizowanych w Częstochowie przedstawiliśmy narzędzie do badania predyspozycji - WOPZ, który jest obecnie w fazie testowania i modyfikacji. Przedstawiciele projektu mieli swoje stoisko, przy którym udzielali wszystkim zainteresowanym informacji o projekcie i produkcie. Narzędzie spotkało się  z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych poszukujących na targach nie tylko pracy, ale i wsparcia w procesie jej poszukiwania, a także ze strony przedstawicieli instytucji rynku pracy zainteresowanych stosowaniem narzędzia w przyszłości.

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Kłobucku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.08.2012 r. firma PHU APUS Robert Meller została zaproszona na posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku w celu zaprezentowania aplikacji on-line WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych). Prezentacja WOPZ odbyła się w ramach prowadzonych działań upowszechniających realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4.

Tworzona przez nas aplikacja on-line WOPZ wzbudziła duże zainteresowanie wśród Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, czego wyrazem były kierowane do nas liczne pytania dot. możliwości wdrożenia jej do użytkowania przez doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego. Ponadto uzyskaliśmy wstępną deklarację wdrożenia WOPZ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, wyrażoną przez Dyrektora Urzędu - Panią Małgorzatę Szymanek.

WOPZ na stronach internetowych RO EFS`ów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań upowszechniających realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4., nawiązaliśmy współpracę z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim.

Dzięki uprzejmości Ośrodków, informacje o naszym projekcie oraz tworzonym produkcie finalnym WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych), zostały zamieszczone na stronach internetowych RO EFS’ów:

-  RO EFS Częstochowa (http://czestochowa.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/projekt-innowacyjny-pt-doradca-zawodowy-elektroniczna)

-  RO EFS Katowice (http://katowice.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/doradca-zawodowy-elektroniczna-aplikacja-on-line)

-  RO EFS Bielsko-Biała (http://bielsko-biala.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/baner/).

Jest to niewątpliwie jeden z lepszych kanałów upowszechnienia realizowanego przez nas projektu, gdyż strony internetowe ROEFS’ów są codziennie odwiedzane przez co najmniej kilkadziesiąt przedstawicieli instytucji realizujących projekty współfinansowane z EFS, przez co o realizowanym przez nas projekcie może dowiedzieć się szerokie grono instytucji z woj. śląskiego i nie tylko.

Serdecznie dziękujemy ww. Ośrodkom za możliwość upowszechniania realizowanego przez nas projektu.

TESTOWANIE wstępnej wersji produktu finalnego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4, trwa obecnie etap testowania wstępnej wersji produktu finalnego, którego zakończenie planowane jest na listopad 2012 r.

Specjaliści rynku pracy z województwa śląskiego zajmujący się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego, uczestniczą w warsztatach, podczas których testują wstępna wersję produktu finalnego, czyli WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych).

Odbyły się już te, które zaplanowane były na czerwiec oraz wrzesień 2012 r., przed nami jeszcze warsztaty październikowe, w trakcie których oprócz zagadnień merytorycznych omawianych przez trenerów, specjaliści rynku pracy będą mieli możliwość pracować on-line na aplikacji WOPZ.

Na zakończenie etapu testowania, w listopadzie 2012 r., odbędą się spotkania podsumowujące testowanie wstępnej wersji produktu finalnego, podczas których zostaną zebrane ostateczne opinie dot. WOPZ.

Serdecznie zachęcamy zatem Państwa do aktywnego udziału w końcowej fazie testowania.

Terminy kolejnych spotkań warsztatowych w ramach testowania narzędzia WOPZ

Zapraszamy specjalistów i specjalistki rynku pracy zrekrutowanych do udziału w testowaniu produktu WOPZ na kolejne spotkania w ramach warsztatów, które odbędą się we wrześniu i paździrniku 2012 r. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w załączniku.

Przypominamy oznaczenia poszczególnych grup:

C1 - Częstochowa 1, C2- Częstochowa 2, C3 - Częstochowa3

K1 - Katowice 1, K2 - Katowice 2

B-B - Bielsko-Biała

Zachęcamy do aktywnego udziału w warsztatach!

30.06.2012 - Za nami pierwsze zajęcia cyklu warsztatowego w ramach testowania WOPZ

W czerwcu odbyły się pierwsze zajęcia z 48-godzinnego cyklu warsztatów dla specjalistek i specjalistów z województwa śląskiego, zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego tj. doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i rozwoju zasobów ludzkich oraz doradców personalnych.

Warsztaty dotyczyły testowania wstępnej wersji produktu finalnego, czyli WOPZ (Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych), w trakcie których uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tworzonym produktem, a także poszerzenie wiedzy z zakresu poradnictwa zawodowego w celu sprawniejszej obsługi aplikacji. Zajęcia prowadzone były przez członków zespołu metodycznego tworzącego produkt finalny oraz przez koordynatora merytorycznego projektu i odbywały się w trzech miastach śląska - Częstochowie, Katowicach i Bielsku.

Kolejne warsztaty już we wrześniu i październiku - serdecznie zapraszamy.

Harmonogram warsztatów w ramach testowania narzędzia WOPZ

W ramach testowania narzędzia WOPZ odbędzie się cykl warsztatów dla specjalistek i specjalistów rynku pracy - w sumie 6 spotkań. W ramach projektu utworzono sześć grup Warsztatowych - trzy w Częstochowie (grupa C1, C2 i C3) , dwie w Katowicach (grupa K1 i K2) oraz jedna w Bielsku-Białej (grupa B-B).

Informacje na temat terminów poszczególnych spotkań rozesłaliśmy do uczestniczek i uczestników za pomocą poczty elektronicznej. Poniżej znajduje się szczegółowy grafik warsztatów na czerwiec.

Kolejne spotkania odbędą się we wrześniu i październiku - szczegółowy harmonogram zamieścimy po ustaleniu terminów zajęć.

17.06.2012 - Zakończenie rekrutacju użytkowników w ramach testowania narzędzia WOPZ

Dziękujemy wszystkim specjalistkom i specjalistom rynku pracy, którzy zgłosili się do udziału w testowaniu narzędzia WOPZ za udział w procesie rekrutacji. Wyniki rekrutacji zostały rozesłane za pomocą poczty elektronicznej lub przedstawione Państwu telefonicznie. Zapraszamy do aktywnego udziału w warsztatach w ramach testowania narzędzia WOPZ.

12.06.2012 - Przedłużenie teminu składania dokumentów

Szanowne Panie i Panowie, w związku z dużym zainteresowaniem specjalistów rynku pracy udziałem w testowaniu narzędzia WOPZ przedłużamy termin dostarczania do biura projektu dokumentów rekrutacyjnych do czwartku 14.06.2012r.

Informujemy również, iż  w razie ryzyka, że dokumenty nie dotrą na czas do biura projektu można wysłać do 14.06.2012 skany tych dokumentów  na adres olga.dargiel@apus.biz.pl oraz równocześnie niezwłocznie oryginały wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

06.06.2012 - WOPZ na Targach Pracy, Edukacji i Biznesu

Pokazaliśmy wstępną wersję narzędzia WOPZ podczas targów Pracy, Edukacji i Biznesu organizowanych w Częstochowie. Przedstawiciele projektu mieli swoje stoisko, przy którym udzielali wszystkim zainteresowanym informacji o projekcie i produkcie. Narzędzie spotkało się  z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych poszukujących na targach nie tylko pracy, ale i wsparcia w procesie jej poszukiwania, a także ze strony przedstawicieli instytucji rynku pracy zaineteresowanych stosowaniem narzędzia w przyszłości.

28.05.2012 - REKRUTACJA - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zapraszamy serdecznie specjalistów i specjalistki  rynku pracy oraz kobiety i mężczyzn  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do udziału w procesie testowania i tworzenia narzędzia WOPZ.

Specjaliści rynku pracy wezmą udział w warsztatach, podczas których pogłębią wiedzę dotyczącą rynku pracy i poradnictwa zawodowego, nauczą się obsługiwać WOPZ, będą także mieli realny wpływ na kształt powstającego narzędzia - poprzez możliwość testowania i zgłaszania swoich uwag do powstającego produktu. Udział w warsztatch i tworzeniu narzędzia potwierdzony zostanie certyfikatem. Pierwsze warsztaty już w drugiej połowie czerwca!

Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo otrzymają diagnozę dotyczącą preferencji zawodowych, wykonaną z pomocą nowego narzędziem. Otrzymają oni również certyfikat udziału w testowaniu.

Serdecznie zapraszamy do zakładki zgłoś się do projektu, gdzie dostępne są dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

28.05.2012 - Trwają prace metodyczne nad narzędziem WOPZ

Prace nad tworzeniem narzędzia WOPZ są już niezwykle zaawansowane. Oprócz przygotowań do testowania aplikacji na grupie specjalistów rynku pracy oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych, trwa również testowanie merytoryczne nad którym czuwa Koordynator Naukowy projektu.

25.05.2012 Strategia wdrażania projektu innowacyjnego zaakceptowana

Z przyjemnością informujemy, że Strategia Wdrażania projektu innowacyjnego "@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line" została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, tym samy możemy przejść do kolejnego etapu projektu i rozpocząć proces testowania.

Wkrótce poinformujemy specjalistów i specjalistki  rynku pracy o terminach rekrutacji na warsztaty w ramach testowania produktu WOPZ.

24.05.2012 - Wzięliśmy udział w Forum Partnerskim organizowanym przez KIW

22 maja w Warszawie odbyło się Krajowe Forum Partnerskie dla realizatorów projektów innowacyjnych, organizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą. W ramach Forum beneficjenci z całej Polski mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów oraz przedstawienia pomysłów na upowszechnianie i włącznie produktów. Forum okazało się być bardzo interesującym i owocnym doświadczeniem - udało nam się nawiązać kilka ciekawych konatktów z projektodawcami , którzy, podobnie jak my, zaplanowali realizującję  działań upowszechniających i włączających wśród środowisk związanych z rynkiem pracy. Również prezentacja produktu WOPZ spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą.

23.04.2012 - Prezentacja WOPZ podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tendencje i Wyzwania Doradztwa Zawodowego”

W dniach 19-20.04.2012 w budynku Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego” połączona z obchodami 10 rocznicy śmierci prof. Wandy Rachalskiej. Podczas spotkania swoje wystąpienie miała także dr Anna Paszkowska-Rogacz, koordynator naukowy projektu.

31.01.2012 - Startegia wdrażania projektu innowacyjnego złożona w RST

W styczniu 2012 r. zakończyliśmy I etap realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on- line”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udało nam się wykonać wszystkie założone we wniosku aplikacyjnym prace i zadania.
I etap realizacji projektów innowacyjnych testujących PO KL kończy opracowanie  Strategii wdrażania projektu innowacyjnego, którą należy przedstawić do oceny i akceptacji przez Regionalną Sieć Tematyczną.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.01.2012 r. złożyliśmy Strategię do oceny.

Pozytywna ocena Strategii umożliwi nam przejście do II etapu realizacji projektu.
O wynikach oceny Strategii poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

31.01.2012 - Zakończenie I etapu realizacji projektu - dziękujemy za aktywny udział

Zespół Zarządzający Projektem serdecznie dziękuje za udział i zaangażowanie w I etapie realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”  instytucjom, uczelniom wyższym oraz instytucjom rynku pracy w województwie śląskim.

27.01.2012 - Odbyły się kolejne spotkania z przedstawicielami grup docelowych projektu

W styczniu 2012 roku Zespół Zarządzający Projektem zorganizował kolejne spotkania i konsultacje w ramach realizacji I etapu projektu pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”. Tym razem odbiorcami spotkań byli użytkownicy projektu, czyli doradcy zawodowi, specjaliści rozwoju zawodowego, specjaliści rozwoju zasobów ludzkich, doradcy personalni.

23.12.2011 - Grudniowe spotkania i konsultacje

W grudniu odbyły się spotkania z przedstawicielami grup docelowych projektu. Ich celem było przede wszystkim zebranie opinii dotyczących tworzonego narzędzia. Udało nam się zebrać wiele trafnych uwag i sugestii, które teraz są analizowane przez Zespół Metodyczny.

29.11.2011 - Zaproszenie dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do udziału w projekcie innowacyjnym

Zapraszamy kobiety i mężczyzn bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie innowacyjnym testującym pt. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

28.11.2011 - Zaproszenie dla specjalistów rynku pracy do udziału w projekcie innowacyjnym

Zapraszamy pracowników i pracownice Instytucji Rynku Pracy z terenu województwa śląskiego, w szczególności specjalistów zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego tj. doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i rozwoju zasobów ludzkich oraz doradców personalnych, do udziału w projekcie innowacyjnym testującym pt. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

12.10.2011 - Strategia wdrażania projektu

Obecnie Zespół Zarządzający Projektem rozpoczął opracowanie Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego. Strategia będzie gotowa w styczniu 2012 r. i wtedy zostanie przedstawiona do oceny przez Regionalną Sieć Tematyczną.

26.09.2011 - Pierwsza analiza opracowana

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z 2 rodzajów badań pogłębionych: indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz wywiadu pogłębionego grupowego.

Analiza została opracowana przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w badaniach rynkowych.

23.09.2011 - Rozpoczęto prace nad produktem finalnym

Zespół Metodyczny na czele z Koordynatorem Naukowym Projektu Panią dr Anną Paszkowską-Rogacz rozpoczął pracę nad opracowaniem wstępnej wersji produktu finalnego.

Efekt jego prac udostępnimy w styczniu 2012 r.

08.08.2011 - Badania rozpoczęte

Rozpoczął się etap realizacji badań pogłębionych, których wyniki będą podstawą do powstania raportu wraz z rekomendacjami dla dalszego etapu, którym jest opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego.

08.08.2011 - Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy pracowników Instytucji Rynku Pracy oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu woj. śląskiego do udziału w innowacyjnym projekcie realizowanym w ramach Działania 6.4: „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, który będzie realizowany na terenie woj. śląskiego od 1 czerwca 2011r. do 30 listopada 2013r.

25.07.2011 - Koordynator Naukowy Projektu

Uprzejmie informujemy, że do realizacji projektu innowacyjnego „@doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja on-line” udało się pozyskać wybitną osobowość w dziedzinie doradztwa zawodowego Panią Anną Paszkowską-Rogacz.

01.06.2011 - Rozpoczęcie realizacji projektu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2011 r. PHU APUS Robert Meller rozpoczyna realizację projektu innowacyjnego testującego pt. „@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line”.