Cel główny

Wzrost efektywności wsparcia oferowanego osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo oraz ich rodzinom, zamieszkałym w woj. śląskim, dotkniętym bezrobociem rodzinnym lub pokoleniowym, w procesie wchodzenia lub powrotu na rynek pracy.

Cele szczegółowe:

  • opracowanie bardziej skutecznego narzędzia pracy dla specjalistów rynku pracy,
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie reintegracji społecznej i zawodowej K/M będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • poprawa skuteczności analizy potrzeb K/M bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo,
  • zwiększenie szansy K/M bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo na znalezienie pracy,
  • współudział przedstawicieli grup, dla których produkt finalny ma być realizowany, w proces jego wypracowania, testowania i oceny,
  • wzrost wiary we własne możliwości przez K/M bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo,
  • objęcie wsparciem członków rodzin K/M bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Innowacyjność

Powstały w trakcie realizacji projektu innowacyjny produkt będzie miał formę elektronicznej aplikacji on-line, umieszczonej na zewnętrznym serwerze, dostępnej po uprzednim zalogowaniu się do systemu. Stać się ma on, w zamyśle Projektodawcy, podstawowym narzędziem wszystkich specjalistów rynku pracy - doradców zawodowych i personalnych oraz specjalistów rozwoju zawodowego, przy opracowywaniu przez nich indywidualnych planów działań (IPD). Otrzymają oni do rąk nowe narzędzie, dzięki któremu będą mogli w sposób profesjonalny świadczyć usługi wspierające procesy planowania i wyboru zawodu oraz dostosowania zawodowego wszystkim grupom pozostającym bez zatrudnienia. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym będzie można precyzyjniej i trafniej dostarczyć informacji do opracowania IPD, zaś dodatkowym atutem będzie szybkie, niemal natychmiastowe uzyskanie końcowych rezultatów. Narzędzie da procesowi oceny innowacyjny wymiar, bazujący na przejrzystości, dążąc do uczynienia z osoby ocenianej podmiotu, będącego zaangażowanym i aktywnym uczestnikiem procesu oceny.