Koordynator Naukowy Projektu:

dr Anna Paszkowska-Rogacz


Zespół Metodyczny:

Adam Grosjer
Mateusz Hauk
Tomasz Jarmakowski
Izabella Midor



dr Anna Paszkowska-Rogacz

•    Psycholog, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Społecznej, Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
•    Kierownik Podyplomowym Studium Doradztwa Zawodowego przy UŁ.
•    Opiekun Studenckiego Biuro Karier "Profil" przy Instytucie Psychologii Wydziału Nauk
o Wychowaniu UŁ.
•    Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
•    Konsultant European Training Foundation w Turynie w zakresie tworzenia Thematic Vocational Education and Training Glossaries.
•    Koordynator merytoryczny projektów Leonardo da Vinci oraz Grundvig poświeconych doradztwu zawodowemu.
•    Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, asertywności, przywództwa, budowania zespołów oraz motywowania i oceny kadry.
•    Współtwórca programu szkoleniowego „Przywództwo w Administracji Publicznej” opracowanego na zlecenie rządu Kanady i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
•    Absolwentka Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG) w zakresie finansów, marketingu
i zasobów ludzkich
•    Uczestniczka stażu i absolwentka kursu organizowanego przez Canadian Center for Management Development w Ottawie.
•    Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz International Association for Educational and Vocational Guidance.
•    Autorka i współautorka dziesięciu książek i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce psychologii pracy i kariery zawodowej.

Adam Grosjer
•    absolwent Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.
•    Stypendysta programu Erasmus (Lyon, Francja) ,
•    obok dr Anny Paszkowskiej – Rogacz, współautor publikacji Postawy rodzicielskie a trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież.
•    Były członek działu szkoleń w SBK „Profil” .
•    Doświadczenie w realizacji projektów dla doradców zawodowych i osób bezrobotnych.
•    Trener, szkoleniowiec – prowadził m.in.  warsztaty aktywizacji zawodowej, treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty równościowe.
•    Zajmuje się także badaniem predyspozycji zawodowych za pomocą testów psychologicznych.
•     Bogate doświadczenie w indywidualnych konsultacjach doradczych i psychologicznych
z młodzieżą i dorosłymi.  

Mateusz Hauk
•    Psycholog, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
•    Trener biznesu i umiejętności interpersonalnych
•    Absolwent szkoły trenerów MERITUM
•    praktyk HR, Ponad 5 – letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia szkoleń i realizacji projektów doradczych.
•    Bogate doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa personalnego - w zakresie realizacji projektów związanych z doborem zawodowym, oceną pracowników i kandydatów do pracy, badaniem potrzeb szkoleniowych, realizacją projektów rozwojowych (szkolenia, coaching, rozmowy rozwojowe), budowaniem modeli kompetencyjnych i profili kompetencyjnych itp.
•    Realizator wielu projektów ukierunkowanych na aktywizację osób bezrobotnych bądź osób zagrożonych bezrobociem, między innymi: „Życie zaczyna się po 45”, Kobiety w branży IT”, „Mentoring 50+”.
•    Autor wielu publikacji z zakresu psychologii pracy i kariery zawodowej m.in.
- Dudek, B., Hauk, M., Merecz (2011), D. Ocena pracoholizmu jako behawioralnej tendencji – polska adaptacja kwestionariusza Mudrack’a i Naughton . Medycyna Pracy
- Dudek, B., Hauk, M. (2010). Krótka Skala do Mierzenia Stresu w Pracy. Medycyna Pracy.
- Hauk, M. (złożony do druku), Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama – badania weryfikacyjne i analiza modelu pod kątem jego aktualności oraz możliwości wykorzystania w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Tomasz Jarmakowski
•    psycholog, trener umiejętności społecznej. Wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ma 10-letnie doświadczenie jako trener umiejętności społecznych
•    magister psychologii (2001r.) - Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk
o Wychowaniu.
•    Wiedza dotycząca konstruowania psychologicznych narzędzi diagnostycznych.
•    Doświadczenie w realizacji projektów dla doradców zawodowych i osób bezrobotnych.
•    Projektowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych: Konstruowanie programów szkoleń
i scenariuszy zajęć.
•    Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych.
•    Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, w tym również szkoleń dla doradców zawodowych z zakresu prowadzenia rozmowy doradczej i stosowania określonych narzędzi diagnostycznych.
•    Doświadczenie w zakresie projektów dla bezrobotnych i doradców zawodowych:
- 2010r.- Prowadzenie szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych z zakresu komunikacji, prowadzenia rozmowa doradczej, zarządzania informacją edukacyjno - zawodowej oraz współpracy z otoczeniem (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku)
- 2007r. - Realizacja sesji szkoleniowo-doradczych „Planowanie własnego rozwoju i kariery” dla osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę.
- 2005-2006r. - prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji i kontaktu z klientem – osobą bezrobotną (Europejskie Centrum Edukacji Społecznej).

Izabella Midor
•    Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego na specjalizacji Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.
•    Absolwentka Szkoły Trenerów METRUM.
•    W trakcie studiów koordynator Działu Doradztwa Zawodowego w Studenckim Biurze Profil - prowadzenie rozmów doradczych indywidualnych i grupowych (dla studentów i licealistów), tworzenie raportów z rozmów doradczych , organizowanie dni doradztwa w liceach. Ponadto
•    Była członkiem działu szkoleń, w ramach którego zajmowała się prowadzeniem warsztatów
z szeroko pojętej psychologii oraz współtworzeniem scenariuszy warsztatów.
•    Doświadczenie w prowadzeniu licznych warsztatów.
•     Współpraca przy prowadzeniu testów standaryzacyjnych w projekcie naukowym: "konstruowanie Młodzieżowego Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ"
•    Aktualnie młodszy konsultant ds. HR .