Regulamin znajduje się pod formularzem zamówienia.
Wysyłając formularz zgadzają się Państwo z regulaminem świadczenia usługi.

Zamów dostęp

Aktualny koszt rocznego abonamentu dla jednego doradcy bez ograniczenia ilości przeprowadzonych badań wynosi 500zł brutto.
Opłatę można dokonać przelewem na rachunek wymieniony poniżej w regulaminie lub za pomocą systemu PayPal.

Zapłać za pomocą PayPal:


e-mail doradcy z formularza

Regulamin świadczenia usług obsługi informatycznej WOPZ.

§ 1. WSTĘP

 1. Projekt współfinansowany w ramach EFS, mający na celu opracowanie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych został zakończony w 2013 roku. Właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów opracowanych w ramach projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, któremu zostały one przekazane i WUP Katowice może również udostępnić wszelkie materiały oraz kody źródłowe opracowane w ramach projektu wszystkim zainteresowanym. APUS Robert Meller posiada licencję na korzystanie z WOPZ. Jednocześnie APUS nie jest w żaden sposób zobligowany do udostępniania i utrzymania aplikacji on-line WOPZ po zakończeniu projektu. Informujemy, ze każdy zainteresowany może uruchomić aplikację WOPZ na własnym serwerze po otrzymaniu kodów źródłowych od IW.
 2. Ze względu na brak finansowania WOPZ ze środków EFS, a jednocześnie z uwagi na duże zainteresowanie kontynuacją jego funkcjonowania oraz rosnące koszty ponoszone przez APUS Robert Meller na jego dalsze utrzymanie na swoich serwerach i z własnych środków, od 1.03.2016r. zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia opłaty Abonamentowej za usługi wymienione poniżej.
 3. Opłacie (zwanej dalej Abonamentem) podlega zapewnienie jak największej dostępności elektronicznej aplikacji on-line WOPZ, uruchomieniu jej na swoich lub dzierżawionych serwerach, utrzymanie serwerów oraz zagwarantowanie odpowiedniego miejsca na serwerze dla badań każdego Użytkownika oraz przechowywanie ich wyników, zapewnienie bezpieczeństwa danych, hostingu, obsługi technicznej, obsługi informatycznej użytkowników, zakładania kont, zmiana haseł, świadczenia pomocy technicznej, archiwizowania badań oraz innych czynności obsługowych i administracyjnych niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania WOPZ na naszych serwerach.
 4. Opłata nie jest pobierana za wykorzystywanie materiałów, metod i wyników opracowanych w wyniku realizacji projektu.
 5. Jednocześnie pomimo zakończenia projektu zapewniamy możliwość dalszego korzystania z produktów opracowanych w wyniku realizacji projektu, które dostępne są na stronie www projektu pod adresem www.apus.edu.pl, a z których w dalszym ciągu można korzystać bezpłatnie.
 6. WOPZ on-line jest dostępny na stronie wopz.apus.biz.pl.
 7. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług wymienionych w pkt.3.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 1 grudnia 2021 roku.

§ 2. ZASADY WYKUPOWANIA ABONAMENTU

 1. Aby uzyskać dostęp do aplikacji WOPZ należy:
  1. wypełnić formularz zamówienia Abonamentu na dole strony, poprzez podanie danych użytkownika WOPZ – doradcy zawodowego
  2. wpłacić kwotę 500,00 zł na konto: 05 1140 2017 0000 4902 1244 7936, lub za pomocą systemu PayPal, w celu przyspieszenia obsługi prosimy w tytule przelewu wpisać słowo WOPZ oraz adres email podany w formularzu.
  3. Zaakceptować treść niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 2. W celu otrzymania faktury proszę w formularzu wypełnić odpowiednie pola z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury.
 3. Za zamówienie Abonamentu zapłacić można przelewem lub za pomocą systemu PayPal dostępnego na dole tego regulaminu.
 4. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na podany w formularzu adres mailowy przesłane zostaną dane dostępowe do WOPZ.
 5. Od dnia wysyłki wiadomości email zawierającej dane dostępowe zaczyna się okres Abonamentu..
 6. Poprzez akceptację regulaminu podczas procedury zamawiania Abonamentu, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po wykupieniu Abonamentu, co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik nie wyrazi stosownej zgody, będzie mógł uzyskać dostęp do usług objętych Abonamentem dopiero po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Przez ten czas będzie miał prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może przesłać wolę odstąpienia na adres wopz@apus.biz.pl
 7. Faktura VAT wystawiana jest dla klientów, którzy w momencie składania zamówienia zaznaczyli chęć otrzymania jej. W celu późniejszego otrzymania faktury prosimy o kontakt mailowy: wopz@apus.biz.pl.
 8. Zamówienie możne zostać anulowane przez Użytkownika do momentu dokonania płatności.
 9. W przypadku braku płatności za zamówienie w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia go, zostaje ono odrzucone.
 10. Wszystkie podawane na wymienionych stronach ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażonymi w polskich złotych.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z ABONAMENTÓW

 1. Po dokonaniu formalności związanych z dokonaną w sposób odpowiedni dla danego Abonamentu opłatą Użytkownik otrzymuje dostęp do WOPZ.
 2. Abonament jest aktywny przez okres 1 roku.
 3. Rozpoczęcie korzystania z WOPZ rozpoczyna się w chwili aktywacji dostępu i wysłania maila z informacją o jego aktywacji
 4. Po upływie opłaconego okresu, o ile nie zostanie uiszczona opłata na kolejny okres, dostęp do WOPZ zostanie wstrzymany.
 5. Dostęp przyznawany jest imiennie dla doradcy zawodowego (użytkownika) i po rozpoczęciu pracy dane użytkownika nie mogą być zmieniane
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z WOPZ jedynie osobiście. Dla celów bezpieczeństwa należy pamiętać, aby indywidualny "login" oraz "hasło" nie zostały udostępnione osobom trzecim.
 7. Z aplikacji może korzystać tylko użytkownik, używając go tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. W przypadku korzystania jednocześnie przez dwie lub więcej osób do Użytkownika zostanie wysłane ostrzeżenie o naruszeniu Regulaminu. W przypadku kolejnego naruszenia zasad korzystania z serwisu Abonament podlega unieważnieniu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez APUS. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z zakupem Abonamentu, korzystaniem z usług udostępnionych w ramach Abonamentu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wopz@apus.biz.pl
 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu udzielenia informacji o sposobie, trybie i czasie rozstrzygnięcia zgłaszanej reklamacji.
 3. W przypadku awarii aplikacji i braku możliwości przeprowadzenia testu, Użytkownik może wnioskować o zwrot 1/365 części zapłaconej kwoty Abonamentu, za każdy dzień trwania awarii. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej wopz@apus.biz.pl. W ciągu 14 dni od złożenia uzasadnionego Wniosku, Użytkownik otrzyma zwrot środków na konto podane we Wniosku.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych

APUS Robert Meller (dalej „APUS”) z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 15/11, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy na świadczenie usług droga elektroniczną (WOPZ) oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

APUS Robert Meller może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim:

 1. podmiotom, z którymi APUS ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji świadczonych przez nas usług, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw APUS zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu APUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności APUS może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostujące serwery, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z APUS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez APUS,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

APUS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez APUS i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i APUS.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od APUS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. APUS dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a APUS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, APUS wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez APUS oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na APUS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z APUS, pod adresem: Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa lub pod adresem e-mail biuro@apus.biz.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.