Prace nad nowym kwestionariuszem są obecnie w bardzo zaawansowanej fazie. Już na przełomie 2011 i 2012 roku została przeprowadzona znakomita większość prac związanych z konstrukcją narzędzia jak i część poświęcona badaniom statystycznym – począwszy od badań wersją pilotażową testu, analizy czynnikowej, badaniem „test – retest”, skończywszy na analizie konfirmacyjnej, obejmującej badanie trafności i rzetelności testu oraz zbadaniu mocy dyskryminacyjnej testu. Wyniki uzyskane świadczą o tym, iż WOPZ spełnia kryteria dobrego narzędzia psychometrycznego, a wskaźniki z analiz statystycznych jasno pokazują, iż  WOPZ i jego skale wysoko korelują z istniejącymi już narzędziami.

Obecnie trwa etap badań normalizacyjnych. Normalizacja – to zabieg statystyczny polegający na ustaleniu zależności między wynikami uzyskanymi za pomocą danego narzędzia (np. testu, kwestionariusza) a wynikami średnimi w danej populacji (lub w interesującej badacza próbie). Tworząc nowe narzędzie należy ustalić normy dla danej populacji, które pozwolą zrozumieć, co oznacza wynik uzyskany przez konkretną osobę.

W tym celu ankieterzy muszą dotrzeć do odpowiednio licznej próby z populacji – jest to aż 1000 osób. Próbę tę nazywa się próbą normalizacyjną. W rezultacie przeprowadzonych badań normalizacyjnych ustalimy, jakie są średnie i odchylenia standardowe wyników w podgrupach próby normalizacyjnej, np. w grupach kobiet i mężczyzn, czy w różnych grupach wiekowych. Następnie obliczymy jak daleko każdy wynik surowy uzyskany za pomocą danego narzędzia odchyla się od wartości średniej w danej podgrupie normalizacyjnej.

Badania normalizacyjne zakończą etap tworzenia narzędzia WOPZ od strony metodologicznej.