W listopadzie br. rozpoczął się proces ewaluacji zewnętrznej na potrzeby zbadania efektów testowania produktu finalnego WOPZ.

Celem ewaluacji zewnętrznej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy proponowane rozwiązanie okazało się atrakcyjną alternatywą dla metod dotychczas stosowanych (czy jest bardziej skuteczne, tańsze lub przynajmniej efektywniejsze).

Do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej została wybrana firma SDE Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica, z Warszawy.

Proces ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego obejmuje następujące etapy:

  • przeprowadzenie z użytkownikami badania ankietowego wspomaganego pytaniami otwartymi techniką CATI (telefonicznie) lub CAWI (za pomocą kwestionariusza internetowego), przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę,
  • przeprowadzenie z odbiorcami badania ankietowego wspomaganego pytaniami otwartymi techniką CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) lub bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI), przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę,
  • przeprowadzenie z członkami Zespołu Metodycznego oraz członkami Zespołu Zarządzającego badania realizowanego metodą jakościową FGI (wywiad grupowy zogniskowany), tj. dyskusji prowadzonej przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przewodnika do dyskusji, który wcześniej zostaje przedstawiony,
  • przeprowadzenie z użytkownikami badania realizowanego metodą jakościową telefoniczną TDI (indywidualny wywiad telefoniczny), na podstawie kwestionariusza wywiadu, przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę,
  • przeprowadzenie z otoczeniem odbiorców badania ankietowego wspomaganego pytaniami otwartymi techniką CATI, przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę.

Na zakończenie procesu ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego zostanie sporządzony Raport z ewaluacji.

Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej jest jednym z obligatoryjnych elementów realizacji projektów innowacyjnych testujących, niezbędnym do dokonania walidacji produktu finalnego.