Innowacyjny produkt finalny

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) to elektroniczna aplikacja on-line składająca się z narzędzia diagnostycznego zawierającego dwie części:

 • diagnoza osobowości zawodowej
 • diagnoza preferencji w zakresie środowiska pracy

Aplikacja składać się będzie z narzędzia diagnostycznego składającego się z:

 1. diagnozy preferencji  zawodowych;
 2. diagnozy preferencji w zakresie właściwości pracy.

Diagnoza preferecncji  zawodowych  uwzględniać będzie 6 typów osobowości, wyodrębnionych  w ramach ponad 50-letnich badań przez Hollanda tj.: typ artystyczny, badawczy, realistyczny, konwencjonalny, społeczny i przedsiębiorczy. Uzupełnieniem tej diagnozy będzie analiza preferencji  klienta odnośnie do wyodrębnionych przez Zespół Metodyczny na podstawie koncepcji Hackmana i Odhama trzynastu właściwości pracy:

 • poczucie bycia szanowanym dobre relacje ze współpracownikami
 • dobre stosunki z przełożonymi
 • szanse rozwoju zawodowego
 • komfortowe warunki pracy
 • duża aktywność  w pracy
 • samodzielność w  ustalaniu sposobu realizacji zadań
 • Indywidualne ustalanie godzin roboczych
 • poczucie, że własna praca ma sens
 • wykorzystywanie w pracy wielu własnych umiejętności
 • widoczne efekty własnego działania
 • możliwość korzystania z  pomocy  współpracowników
 • jasno określone zadania / jasno sformułowane cele

Czas badania nie przekroczy 30 minut, a wyniki klient otrzyma niemal natychmiast, gdyż czas generowania raportu potrwa kilka minut. Wyniki przedstawiane będą w formie raportu zawierającego dwie części:

 • ilościową, zawierająca znormalizowane wyniki, które pozwalają na ocenę nasilenia poszczególnych cech i preferencji klienta porównaniu z badaną populacją. Wyniki zaprezentowane zostaną również w sposób graficzny w postaci wykresu.
 • jakościowa, opisującą w sposób syntetyczny możliwe opcje zawodowe wynikające z preferencji klienta. Zostaną one zaklasyfikowane do trzech grup obszary, w których dana osoba może osiągnąć sukces, obszary, w których może sobie radzić zawodowo mimo niepełnego dopasowania do jej preferencji i obszary, których powinna raczej unikać.

Wyniki uzyskane za pomocą WOPZ zostaną skonfrontowane z możliwościami jakie oferuje klientowi rynek pracy. Zestawienie personalnych preferencji klienta pozwoli na dokonanie analizy porównawczej, na dostrzeżenie zbieżności, ale też występujących między nimi rozbieżności. Istnienie tych rozbieżności, zostanie z klientem omówione tak by zoptymalizować decyzje klienta dotyczące realistycznego planowania przez niego przyszłości zawodowej.