Rozpoczął się etap realizacji badań pogłębionych, których wyniki będą podstawą do powstania raportu wraz z rekomendacjami dla dalszego etapu, którym jest opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego.

Analiza przeprowadzona na tym etapie będzie stanowić pogłębienie i rozszerzenie badania sytuacji problemowej przeprowadzonego przez projektodawcę jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Dodatkowo, zostaną przeprowadzone 2 badania uzupełniające:

  1. indywidualne wywiady pogłębione - rozmowa z respondentem przeprowadzana na podst. scenariusza lub niestandaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Wywiad taki prowadzony jest przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę. Bezpośredni wywiad pogłębiony zapewnia respondentom większy komfort, co jest ważne szczególnie gdy temat badań odnosi się do spraw intymnych, drażliwych lub osobistych doświadczeń badanego;

  2. wywiad grupowy zogniskowany (Focus Group) - dyskusja prowadzona przez moderatora na podstawie przewodnika do dyskusji, zaakceptowanego przez PD. Dostarczy on inform. odnośnie subiektywnych ocen badanych klientów (głos klienta), percepcji konsumenta, jego postaw i preferencji (zlecenie firmie zewnętrznej, specjalizującej się w badaniach rynkowych).

Ten etap realizacji projektu będzie trwał 2 m-ce i zakończy się w sierpniu 2011 r. Na zakończenie etapu diagnozy będziemy dysponować udokumentowaną i usystematyzowaną, pogłębioną wiedzą o dziedzinie objętej projektem. W efekcie tego działania zostanie sporządzony raport ze zrealizowanych prac, zawierający najważniejsze ustalenia wraz z rekomendacjami dla projektu, na podstawie których Zespół Zarządzający Projektem podejmie decyzję o przebiegu dalszych prac. Raport będzie mieć trwałą i przejrzystą formę, tak aby możliwe było korzystanie z zawartych w nim informacji w dowolnym momencie realizacji projektu.